1. Bevezető rendelkezések
  1. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hatálya

1.1. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat célja, hogy meghatározza a TEMPEL KFT-nél, mint Adatkezelőnél zajló adatkezelések törvényes kereteit, biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek és az információs önrendelkezési jognak az érvényesítését, elősegítse az adatbiztonság követelményeinek való megfelelést, továbbá megakadályozza a jogosulatlan adatkezelést. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat kialakítja az adatvédelem szempontjából fontos feladatokat, felelősségi viszonyokat, különös tekintettel a munkavállalók szerepére az adatbiztonságban.

1.2. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az TEMPEL KFT. egyes szervezeti egységei közötti, az Adatkezelő által igénybevett adatfeldolgozók felé irányuló adatáramlásra, valamint az Adatkezelő és más adatkezelőkkel való személyes adatokat érintő kommunikációra.

1.3. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed a TEMPEL KFT. székhelyén folyó valamennyi adatkezelésre, adattovábbításra, információ átadásra, az ezen adatkezelés, információátadás tárgyát képező adat, jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti, üzleti titokkénti kezelésével és védelmével kapcsolatos tevékenységekre.

1.4. A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a TEMPEL KFT. valamennyi szervezeti egységére, minden alkalmazottjára, valamint a vele szerződéses vagy egyéb kapcsolatban álló, személyes adatkezelést végző személyekre.

1.5. A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a TEMPEL KFT. szervezeti egységei által kezelt valamennyi személyes adatra, a rajtuk végzett adatkezelési műveletek teljes körére, keletkezésük, kezelésük, feldolgozásuk helyétől, valamint megjelenési formájuktól függetlenül.

  1. A Szabályzat célja
  1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a TEMPEL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Szolgáltató) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és szabályokat, valamint a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.
  1. A Szolgáltató a http://agroshop.hu weboldal (továbbiakban: Honlap) működtetése során a Honlapon Termékeket megrendelők (továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait kezeli.
  1. A Honlapon természetes személyek, a Honlapon feltüntetett termékek megvásárlása céljából regisztrálhatnak, tekintettel arra, hogy Szolgáltató a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § a) bekezdése szerint fogyasztóknak nyújt szolgáltatást (értékesítést).
  1. Jelen Szabályzat kialakítása és alkalmazása során Szolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679. számú rendelete (továbbiakban: GDPR) szellemében és alkalmazásával, azoknak mindenben megfelelve jár el.
  1. Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást honlapján teszi közzé.

A webhelyen sütiket használunk az oldal megfelelő működése érdekében.
További információ Ok